English Proficiency Test

សូម​កំណត់​ចំណាំលទ្ធផលនិង​កម្រិត​ដែល​ត្រូវ​រៀនពាក្យ។

តិចជាង ៥០% រៀន  Elementary Vocabulary

តិចជាង ៦០% រៀន Pre-intermediate Vocabulary

តិចជាង ៧០% រៀន Intermediate Vocabulary

តិចជាង ៨០% ​រៀន  Upper-Intermediate Vocabulary

តិចជាង ៩០% រៀន  Advanced Vocabulary

ច្រើនជាង ៩០% រៀន ToEFL/IFL

ចុចធ្វើតេស្តវាស់សមត្ថភាពពាក្យ

 

Vocabulary Test

   


សូម​កំណត់​ចំណាំលទ្ធផលនិង​កម្រិត​ដែល​ត្រូវ​រៀនវេយ្យាករណ៍។

តិចជាង ៥០% រៀន  Basic Grammar [CEFR Level A2]

តិចជាង ៨០% ​រៀន  Intermediate Grammar  [CEFR Level B2]

ច្រើនជាង ៨០% រៀន Advanced Grammar  [CEFR Level C1]

ចុចធ្វើតេស្តវាស់សមត្ថភាពវេយ្យាករណ៍

 

   Grammar Test