លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើ

ការយល់ព្រម

  • ខ្ញុំមិនទាមទារអ្វីដែលមានលើសពីខ្លឹមសារក្នុងគេហទំព័រ ដែលខ្ញុំមើលឃើញក្នុងទំព័រដំបូងនោះទេ នៅពេលខ្ញុំចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់។
  • ខ្ញុំមិនប្ដឹងផ្ដល់ចំពោះខ្លឹមសារ និងរចនាសម្ព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនោះទេ។
  • ខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀនសូត្ររបស់កូនខ្ញុំ ទោះបីជាបានលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយ។
  • ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនមតិរិះគន់របស់ខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ដើម្បីជាការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើឱ្យការរៀនអនឡាញកាន់តែមានសុក្រឹតភាព។
  • ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នានាក្នុងគេហទំព័រនេះ។

 

ខ្ញុំសូមគូសសញ្ញា ✔  ក្នុងប្រអប់នេះដើម្បីបញ្ជាក់ការយល់ព្រមរបស់ខ្ញុំនៅពេលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដំបូង។